Meng Wang, Yu Sun, Huanwen Chen, Yuan Zhang, Xiaofeng Wu,Keke Huang & Shouhua Feng. Enhanced photoelectrochemical activity of nanostructured ZnFe 2 O 4 thin films prepared by the electrospray technique, CrystEngComm, 19(5): 772-775.(2017)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-18
  • 目录 ,