Cuiping Zhou, Keke Huang, Long Yuan, Wenchun Feng, Xuefeng Chu, Zhibin Geng, Xiaofeng Wu, Liying Wang & Shouhua Feng. Green catalyst: magnetic La0.7Sr0.3MnO3 hollow microspheres, New Journal Of Chemistry.4, 2413-2416.(2015)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-18
  • 目录 ,