Beining Zheng, Yu Sun, Jie Wu, Mei Han, Xiaofeng Wu, Keke Huang & Shouhua Feng. Group IV semiconductor Ge integration with topological insulator Sb2Te3 for spintronic application,Journal of Physics D: Applied Physics,50(10): 105303.(2017)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-18
  • 目录 ,