Zhibin Geng, Yanxiang Wang, Jinghai Liu, Guangshe Li, Liping Li, Keke Huang, Long Yuan, & Shouhua Feng. δ-MnO2–Mn3O4 Nanocomposite for Photochemical Water Oxidation: Active Structure Stabilized in the Interface,ACS applied materials & interfaces, 8(41): 27825-27831.(2016)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-18
  • 目录 ,