Beining Zheng, Yu Sun, Jie Wu, Long Yuan,Xiaofeng Wu, Keke Huang & Shouhua Feng. Molecular beam epitaxial growth of oriented and uniform Ge2Sb2Te5 nanoparticles with compact dimensions,Journal of Nanoparticle Research, 19(2): 50.(2017)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-18
  • 目录 ,