Keke Huang, Wenchun Feng, Long Yuan, Jiaxin Zhang, Xuefeng Chu, Changmin Hou, Xiaofeng Wu & Shouhua Feng. The effect of NH4+ on shape modulation of La1−xSrxMnO3 crystals in a hydrothermal environment, CrystEngComm 16, 9842-9846.(2014)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-09
  • 目录 ,