Xingli Wang, Xiaofeng Wu, Long Yuan, Keke Huang, & Shouhua Feng.Ultra-low reflection CuO nanowire array in-situ grown on copper sheet, Materials & Design, 113: 297-304.(2017)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-18
  • 目录 ,