Long Yuan, Jing Yu, Shan Wang, KeKe Huang, Xiaoru Ren, Yu Sun, Xiaofeng Wu & Shouhua Feng. UV-vis absorption shift of mixed valance state tungstate oxide: Ca0.72La0.28WO4, Materials Letters.143,212-214.(2015)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-18
  • 目录 ,