Keke Huang, Xuefeng Chu, Long Yuan, Wenchun Feng, Xiaofeng Wu, Xiyang Wang & Shouhua Feng. Engineering the surface of perovskite La0.5Sr0.5MnO3 for catalytic activity of CO oxidation, Chem. Commun. 50, 9200-9203.(2014)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-09
  • 目录 ,