Yu Sun, Long Yuan, Xiaofeng Wu, Yingge Cong, Keke Huang, & Shouhua Feng. Infrared absorption enhancement by charge transfer in Ga-GaSb metal-semiconductor nanohybrids,Langmuir, 32(17): 4189-4193.(2016)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-18
  • 目录 ,