Yu Sun, Xiaofeng Wu, Long Yuan, Meng Wang, Mei Han, Liqun Luo, Beining Zheng,Keke Huang & Shouhua Feng. Insight into the enhanced photoelectrocatalytic activity in reduced LaFeO 3 films,Chemical Communications,53(16): 2499-2502.(2017)

  • 作者 admin
  • 发表日期 2017-08-18
  • 目录 ,